Naša vízia

Naša vízia

Súčasný stav na slovenskom a tiež európskom trhu s PVC odpadom nie je v dostatočnej miere vyriešený, nakoľko druhotné spracovanie PVC vyžaduje technologicky a kvalitatívne vyspelejšie zariadenia a technologické postupy ako iné štandardné plasty.

Naša spoločnosť dokáže tieto vysoké technologické nároky dosiahnuť a udržať. Veríme, že naša spoločnosť dokáže profesionálnym prístupom a tvrdou prácou poskytovať vysoko kvalitné služby. Akumulácia plastového odpadu je globálny problém, ktorý treba zásadne riešiť a preto sme sa rozhodli špecializovať práve v tejto sfére.

plastic bottles, bottles, recycling-115071.jpg

sPRACOVANIE

pVC

PVC je vzhľadom na svoje zloženie agresívne na opotrebovanie zariadení, preto je potrebná upravená technológia na jeho spracovanie. Za účelom dosiahnutia požadovaného stupňa recyklácie tohto odpadu sú potrebné vysoké nároky na odstránenie prítomných nečistôt.

 

PP, PE, HDPE, LDPE ( a ostatné)

Na spracovanie bežných fólií ako sú PP, PE, HDPE a LDPE, nie je potrebná úprava technológie na agresívne materiály a nevyžaduje ani finalizáciu do prachovej formy. Pri týchto druhoch plastov je potrebná dôkladná špecifikácia technológie nakoľko sa mení sypná hmotnosť, čo môže ovplyvniť faktory ako je konečná hmotnosť na výstupe.

SPRACOVANIE PVC

Technológia musí obsahovať magnetické odstránenie kovových častí, elektrostatické a/alebo optické odstránenie nekovových častí a separáciu kontaminovaného PVC od iných plastov. Pri výbere a používaní technológie je potrebné vnímať, že PVC obsahuje chlorid, ktorý pri neodbornom spracovaní môže byť zdravotne škodlivý pre človeka. Zostatková kontaminácia výstupného druhotného produktu je v konečnej fáze odstránená použitím viacerých filtrov.

 

Scroll to Top